PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Beauty techniky: Kozmetika

V rámci partnerstva Akadémie Plus vo Zvolene so Vzdelávacou akadémiou Jána Amosa Komenského, s.r.o. (V.A.J.A.K., s.r.o.) v Trenčíne, Vám ponúkame možnosť absolvovať


rekvalifikačný kurz Kozmetik - kozmetička


Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva SR

Pripravovaná realizácia kurzu

termín

 • 26. 9. 2022 - 10. 2. 2023
 • 6. 3. - 30. 6. 2023

miesto

  Zvolen

organizácia

  denná forma

cena

  950 EUR (zľavy poskytované z tejto ceny >>)

 • nezamestnaní záujemcovia evidovaní na ÚSPVaR môžu tento kurz absolvovať BEZPLATNE (prostredníctvom projektu RE-PAS)

prihláška

ďalšie informácie

  Danica Václavíková, manažér vzdelávania


fotogaléria Beauty techniky

Charakteristika kurzu

Kurz pozostáva z dvoch navzájom úzko prepojených častí - teoretickej a praktickej, ktoré účastníkom umožnia nadobudnúť komplexné znalosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu odborníka v oblasti poskytovania kozmetických služieb.

Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností absolventovi umožňuje používať racionálne metódy, techniku a odborné manuálne zručnosti, pričom nadobudnuté poznatky umožňujú kreatívny prístup k práci a podporujú záujem o získavanie nových poznatkov v súvislosti s rozvojom odboru.


Cieľ kurzu

 • získať odborné vedomosti a zručnosti pre výkon preventívnej a reparatívnej kozmetiky zahŕňajúce poznatky z dermatológie a somatológie
 • vedieť samostatne a kvalifikovane vykonávať odborné ošetrenie pleti s využitím najúčinnejších kozmetických prípravkov
 • vedieť obsluhovať a udržiavať v súčasnosti používané prístroje a pomôcky v kozmetických salónoch
 • získať odborné vedomosti pre komplexné poskytovanie kozmetických služieb zahŕňajúce poznatky z hygieny, ekonómie, práva a psyhológie

Určenie kurzu

Kurz je určený pre dospelých, ktorí majú záujem o získanie odborných vedomostí, potrebných pre poskytovanie kozmetických služieb v zamestnaní (kozmetické a vizážistické salóny) alebo v rámci vlastnej podnikateľskej činnosti (možnosť založiť a prevádzkovať kozmetický salón alebo vykonávať poradenskú službu v oblasti kozmetiky).


Vstupné podmienky

 • ukončené stredoškolské vzdelanie
 • dobrý zdravotný stav
 • prekážkou zaradenia do odborného vzdelávania sú:
  • postihnutie chrbtice a horných končatín, ktoré znemožňuje pohybovú koordináciu a jemné pohyby rúk
  • chronické a alergické ochorenia kože, najmä rúk a tváre
  • bacilonosičstvo
  • choroby dýchacích ciest
  • nervové choroby, najmä závažné ochorenia centrálneho nervstva
  • znížená zraková a sluchová ostrosť
  • znížená citlivosť pre vnímanie farieb

Obsahová náplň

 • Minimum úspešného podnikateľa / zamestnanca v sektore služieb
  • základy podnikateľskej činnosti
  • základy marketingu
  • základy pracovného práva
 • Nevyhnutné predpoklady pre poskytovanie služieb pre zdravie a krásu
  • hygiena a epidemiológia v zariadeniach starostlivosti o telo
  • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • prvá pomoc pri zranení na pracovisku
  • základy psychológie v dotykových povolaniach
 • Základy somatológie a dermatológie pre vykonávanie služieb starostlivosti o telo
  • somatológia
  • všeobecná dermatológia
  • liečebná dermatológia
 • Prevádzka v kozmetike
  • pracovisko kozmetičky
  • prístroje, zariadenie, nástroje a pomôcky v kozmetike
  • kozmetická chémia
 • Poskytovanie kozmetických služieb
  • význam ošetrovania pleti
  • zásady v práci kozmetičky
  • dovolené a zakázané úkony v práci kozmetičky
  • kozmetické úkony a ich rozdelenie
  • posúdenie pleti
  • odborné kozmetické ošetrenie pleti
  • úprava rias a obočia
  • odfarbovanie chĺpkov a odstraňovanie ochlpenia
  • pleťové masky, zábaly a zlupovacie kúry
  • kozmetická masáž tváre, krku, dekoltu
  • poučenie zákazníka o domácej starostlivosti
  • nové trendy v kozmetike
  • komplexné poskytovanie kozmetických služieb
 • Základy vizážistiky a koloristiky
 • Základy starostlivosti o ruky a zdobenie nectov

Ukončenie kurzu

Záverečná skúška pozostávajúca z teoretickej časti (písomný test) a praktickej časti (komplexné poskytnutie kozmetických služieb) v závere kurzu.

Úspešný absolvent záverečnej skúšky obdrží osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditovaného Ministerstvom školstva SR, ktoré je dokladom o získanom vzdelaní a jeho predloženie je jednou z podmienok pre založenie vlastnej živnosti.


Počet hodín

450 vyučovacích hodín


Organizácia kurzu

Kurz môže byť organizovaný niektorou z nasledujúcich foriem:

 • denná - výučba počas pracovných dní
 • popoludňajšia - výučba počas pracovných dní (popoludní) a sobôt vhodná pre pracujúcich záujemcov o kurz
 • víkendová - výučba v piatok popoludní, počas sobôt a nedieľ


Cena

950 EUR

V poplatku sú zahrnuté študijné materiály a pomôcky, náklady spojené s realizáciou teoretickej prípravy a praktického výcviku a vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu.


Poskytované zľavy

 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 250 EUR - 5%
 • absolvent vzdelávacích aktivít realizovaných Akadémiou Plus, ktorých súhrnná - ním uhradená cena presiahla sumu 450 EUR - 10%
 • rodinná zľava (2 a viacerí členovia rodiny študujúci súčasne) - 10%
 • samoplatiteľ - uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR alebo rodič na materskej / rodičovskej dovolenke - 10%
Uplatňované zľavy nie je možné vzájomne kombinovať!
Počas platnosti dočasných akciových zliav sa uvedené štandardné zľavy vzťahujú na základnú cenu kurzu, pričom účastník kurzu sa môže dobrovoľne rozhodnúť pre ich uplatnenie.


Kurz na splátky

Tento vzdelávací program môžete absolvovať aj v prípade, že nemáte k dispozícii celú sumu vo výške poplatku za kurz. Ponúkame Vám možnosť uhradiť poplatok v 3 splátkach.


Prihláste sa na kurz >>Odporúčané rozširujúce a doplňujúce kurzy


---------------------------------
Kurz je realizovaný v spolupráci Akadémie Plus, s.r.o. so Vzdelávacou akadémiou Jána Amosa Komenského, s.r.o. (V.A.J.A.K., s.r.o.), so sídlom v Trenčíne. V.A.J.A.K., s.r.o. je držiteľom akreditácie Ministerstva školstva SR pre vzdelávací program Kozmetik - kozmetička.


hore


  A+design
© 2005 - 2022 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen