PONUKA  PRÁCE    Úvod   |     O nás   |     Fotogaléria   |     Naši klienti   |     Klientská zóna   |     Kontakt
Rozvoj kompetencií: Pravidlá písania a úpravy písomností

Pravidlá písania a úpravy písomností

seminár


Charakteristika

Používanie písomností je nenahraditeľné v oficiálnej i neoficiálnej komunikácii jednotlivcov, podnikov a inštitúcií. Úprava písomností používaných v externej ale i internej korešpondencii podniku pozitívne dotvára imidž modernej a úspešnej firmy.

Aj napriek nástupu moderných a rýchlych komunikačných technológií je v úradnom a obchodnom styku stále nevyhnutné vytvárať oficiálne dokumenty v súlade s normami, upravujúcimi pravidlá tvorby a úpravy písomností.

Cieľom seminára je preto oboznámenie účastníkov s platnými pravidlami písania písomností a používania predtlačených listových papierov, ktoré upravujú príslušné Slovenské technické normy. Program seminára bude doplnený o vysvetlenie základných pravidiel platných pre elektronickú komunikáciu, založenú na prenose textu.


Rámcová obsahová náplň

Pravidlá písania a úpravy písomností podľa STN 01 6910

 • normalizovaný formát papiera
 • písanie interpunkčných, diakritických znamienok
 • pomlčka, spojovník, úvodzovky, zátvorky
 • percento, paragraf
 • písanie titulov...
Používanie predtlačených listových papierov na úradné a obchodné listy - STN 88 6101
 • úprava úradných a obchodných listov
 • písanie záhlavia, odvolávacích údajov, adresy
 • základy správnej štylizácie
 • text listu
 • podpisovanie písomností
Najčastejšie druhy písomností
 • písomnosti v oblasti kúpy a predaja (dopyt, ponuka, objednávka, reklamácia, urgencia...)
 • jednoduché právne písomnosti (potvrdenie, poverenie, plná moc, splnomocnenie)
 • žiadosti občanov
Úprava osobných listov
 • druhy osobných listov
 • šablóna osobného listu
 • štylizácia v osobnom liste
Správne používanie poštových obálok - STN 88 5401 Dodržiavanie pravidiel elektronickej komunikácie založenej na prenose textu


Program je určený

 • sekretárkam a asistentkám
 • administratívnym pracovníkom


Časový rozsah

1 deň


Realizácia vzdelávacích a tréningových aktivít

Konkrétna podoba kurzu je pri realizácii prispôsobená jeho koncepcii (verejná / uzavretá aktivita, prípadne prispôsobenie individuálnym požiadavkám objednávateľa) - z nej potom vychádzajú konkrétne organizačné a obsahové propozície kurzu.


V prípade, že máte záujem o realizáciu tohto kurzu formou uzavretej aktivity pre Vašu firmu, neváhajte nás osloviť (na tomto mieste môžete špecifikovať vašu požiadavku) a my navrhneme ďalšie kroky smerujúce k naplneniu Vašich predstáv.


Ďalšie informácie  späť hore
A+design
© 2005 - 2017 Akadémia Plus, s.r.o. Zvolen